Thursday, 21 November 2013

Kutub Lughoh dan 'Ulama'nya

Al-Kitab (Sibawayh)
Lisan Arabi (Ibnu Manzur)
Taj Al-Arus (Az-Zabidi)
Kitab Al-Ain (Al-Farahidi)
Miftah al-Ulum (As-Sakaki)
Jamharah Al-Lughah (Ibn Duraid)
As-Sihah Fi Al-Lughah (Al-Jauhari)
Mukhtar As-Sihah (Ar-Razi)
Syarah Qatrun Nada (Ibn Hisham Al-Ansari)
Syarah Syuzuruzzahab (Ibn Hisham)
Syarah Ibn Aqil (Ibn Aqil)
Mughni Labib (Ibn Hisham Al-Ansari)
Syarah Ajrumiah (Hasan Hafizi)
Tuhfah As-Saniah (Muhammad Muhyiddin Abdul hamid)

dan banyak lagi...


My collection :
Kitab lain tengah kumpul duit tunggu ma'rad akan datang...

No comments:

Post a Comment